Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava

Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava

Dudova 4
85102 Bratislava
IČO: 30775434

Informácie o inštitúcii Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava

História školy

Obchodná akadémia Dudova v Bratislave je škola s dlhoročnou tradíciou. Vznikla v roku 1954 ako Hospodárska škola, jedna z prvých samostatných škôl pre štúdium popri zamestnaní vo forme večerného štúdia a diaľkového štúdia. Prešla rôznymi stupňami vývoja: v školskom roku 1964/65 bol zmenený názov školy na 3 ročnú Ekonomickú školu s maturitou, v roku 1990 sa zmenil názov na Obchodnú akadémiu a štúdium na 4 ročné s maturitou.
 

Školský vzdelávací program - Hospodárska informatika

 

Absolvent študijného odboru 6317 600 obchodná akadémia zameranie hospodárska informatika je stredoškolský vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v oblasti výroby, zásobovania a odbytu, vo vedení administratívy a účtovníctva, v peňažníctve, cestovnom ruchu, marketingu, reklamy a ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), rozpočtových a príspevkových organizácii, vo vnútropodnikových útvaroch, ale najmä v inštitúciách kde môže využiť znalosti a schopnosti informačných technológii pre spracovanie ekonomickej agendy. Typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent obchodnej akadémie so zameraním na hospodársku informatiku, sú činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií, projektové práce korešpondenčné a kvalifikované sekretárske práce aj v styku so zahraničím. Je pripravený uplatniť sa na trhu práce s praktickým aj teoretickým vybavením na výkon ekonomických prác s aplikáciou informačných technológií v najrôznejších typoch pracovísk, v štátnych organizáciách ako aj v súkromných firmách. Absolvent študijného odboru je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Absolvent si osvojí počas štúdia dva cudzie jazyky, aby sa mohol podieľať na aktívnom živote v multikultúrnej spoločnosti. Osvojí si praktické rečové zručnosti, ktoré dokáže využívať ako nástroj dorozumievania v rôznych situáciách každodenného osobného a pracovného života. Je pripravený k účasti v priamej a nepriamej komunikácii vrátane prístupu k informačným zdrojom. Absolvent vstupujúci do praxe je vybavený základmi odborného cudzieho jazyka, aby sa mohol uchádzať o prácu v rámci Európskej únie.

Po ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške. Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy povolania v  spolupráci so zamestnávateľmi.

 

Medzinárodné hospodárske vzťahy

Školský vzdelávací program - Medzinárodné hospodárske vzťahy

Absolvent študijného odboru 6317 600 obchodná akadémia zameranie medzinárodné hospodárske vzťahy je stredoškolský vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií v podnikateľských subjektoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu, ústredných orgánov štátnej správy hospodárstva a diplomacie a v ďalších službách verejnej správy. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska. Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), rozpočtových a príspevkových organizácii, vo vnútropodnikových útvaroch, ale najmä v inštitúciách so zameraním na hospodársku diplomaciu, medzinárodný platobný styk a medzinárodný marketing. Typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent obchodnej akadémie so zameraním na medzinárodné hospodárske vzťahy sú marketingové činnosti v tuzemsku i v zahraničí, činnosti spojené s logistikou, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce aj v styku zo zahraničím, protokolárne organizačné a technické zabezpečenie všetkých akcií diplomatického protokolu, sprostredkovanie a zabezpečenie stykových činností. Absolvent študijného odboru je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Absolvent si osvojí počas štúdia dva cudzie jazyky, aby sa mohol podieľať na aktívnom živote v multikultúrnej spoločnosti. Osvojí si praktické rečové zručnosti, ktoré dokáže využívať ako nástroj dorozumievania v rôznych situáciách každodenného osobného a pracovného života. Je pripravený k účasti v priamej a nepriamej komunikácii vrátane prístupu k informačným zdrojom. Absolvent vstupujúci do praxe je vybavený základmi odborného cudzieho jazyka, aby sa mohol uchádzať o prácu v rámci Európskej únie.

Po ukončení štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške. Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy povolania v  spolupráci so zamestnávateľmi.
 

Odbory na pomaturitnom štúdiu

 

Cestovný ruch
Absolvent vyššej formy štúdia CR je kvalifikovaný odborník, ktorý štúdiom získava súbor teoretických poznatkov a praktických návykov v ekonomickej, psychologickej a spoločenskej, technicko - technologickej, informačnej, právnej, geografickej, kultúrno historickej oblasti cestovného ruchu a dobrú cudzojazyčnú prípravu pre ich aktívne využívanie v cestovnom ruchu.

Financie
Príprava absolventa akcentuje praktickú stránku výučby s cieľom adaptácie absloventa v trhovo orientovanej praxi na úrovni širokého spektra podnikateľských subjektov. Všeobecne sú žiaci pripravovaní pre vyššie riadiace funkcie v stredných a malých spoločnostiach, alebo pre funkciu stredného a vyššieho manažmentu vo veľkých podnikoch a organizáciách, finančných inštitúciách, bankách a poisťovniach.
 
Medzinárodné podnikanie
Nový typ školy poskytujúci vyššie odborné štúdium, jej orientácia a špecializácia štúdia na medzinárodné podnikanie si kladie za cieľ vychovať v priebehu troch rokov absolventov na vysokej úrovni vo všetkých smeroch.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Ing. Stanislav Krchnák

      riaditeľ školy

sekretariat@oadudova.sk
+421 2 62 41 24 04
+421 2 62 41 24 20

 

Kde nás nájdete?

Zobrazit